Sorteig Estiu amb Ilertravel


BASES LEGALS PARTICIPACIÓ SORTEIG “ESTIU AMB ILERTRAVEL”

 

1.      Empresa organitzadora de la promoció

L’empresa Ilertravel S.L. amb domicili a c/ Magí Morera 59, Lleida, 25007 i amb número identificatiu B25799180, organitza amb finalitat professional el sorteig Estiu amb Ilertravel, d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Instagram, exclusiu per usuaris residents a Espanya i majors d’edat d’acord amb els disposats en l’apartat de condicions per participar.

2.      Dates d’inici i finalització

La promoció s’iniciarà el dia 07/07/2022 , i acabarà el dia 04/09/2022.

Ilertravel es reserva la facultat de no procedir a portar a terme l’acció promocional si per la data reflectida d’inici de la mateixa no s’ha registrat una participació superior a X persones. De la mateixa manera , l’empresa podrà estendre la terminació de l’acció promocional per una (1) setmanes més, sent la nova data de finalització 11/09/2022 en cas que es registri una participació pobre.

3.      Requisits de participació i mecànic de la promoció

És important remarcar que la participació al sorteig suposa l’acceptació incondicional i el respecte de les presents Bases Legals:

Els requisits de participació seran els següents:

            -Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de divuit anys.

            -Els comptes d’Instagram amb els que els usuaris participin han de ser comptes personals i veraces.

            - Els participants només podran participar un cop a la promoció (només amb comptes principals).

La mecànica de la promoció consisteix en el sorteig mitjançant pàgina de sortejos de comptes d’Instagram.

4.      Condicions de la promoció i premi

S’elegirà un o una guanyador/a el dia 05/09/2022.

La selecció del guanyador es realitzarà de forma aleatòria  a través d’un sistema de sorteig aleatori.

El/ La guanyador/a obtindrà com a premi una Escapada a la Costa Brava per a la segona quinzena de Setembre.

El guanyador podrà contactar amb Ilertravel durant cinc (5) dies laborals a contar des de la data en la que s’anunciï al perfil @viatges_ilertravel. En cas que en la data estipulada no es produís cap contacte es procedirà a declarar el sorteig desert.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.      Limitacions

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les Bases, o les dades promocionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tots els seus drets sobre els premis atorgats en virtut d’aquest sorteig.

No podran participar en aquesta sorteig, les següents persones:

(i)                 Els treballadors de qualsevol societat i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Ilertravel.

(ii)               Les persones físiques que participin de manera directa o indirecta al capital d’Ilertravel.

(iii)             Qualsevol altre persona física que hagi participat directa o indirectament en l’organització d’aquest concurs o hagi estat involucrada directa o indirectament en la seva preparació o desenvolupament.

El premi entregat no serà transferible ni susceptible a qualsevol canvi, alteracions o compensacions a petició dels participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni diners.

Ilertravel S.L. es reserva el dret, si concorre causa justa i prèvia comunicació de forma legal, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar la promoció.

Correrà a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrec fiscal o tributari que l’acceptació del premi pogués suposar, així com qualsevol altre càrrec derivat de la promoció que no estigui expressament assumit per Ilertravel S.L. en les presents Bases Legals.

S’estableix una durada de set (7) dies naturals des de la data de la concessió el premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. Ilertravel S.L. es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per altres de característiques similars.

6.      Publicació de comentaris i opinions

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc ser permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d'altres participants.

Qualsevol intent d'entorpir el bon desenvolupament del concurs ja sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat donarà lloc a la desqualificació immediata del participant anul·lant-se la seva candidatura.

7.      Exoneració de responsabilitat

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem a de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol tipus que poguessin sofrir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control d’Ilertravel S.L. i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent-hi la pàgina web de participació.

8.      Instagram

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada en qualsevol mode per Instagram, pel que els participants alliberen a Meta de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin d’aquesta.

9.      Protecció de dades personals

L’empresa responsable del tractament de les seves dades és Ilertravel S.L., amb domicili a c/ Magí Morera 59, Lleida , 25007 i amb número identificatiu B25799180.

Ilertravel S.L. es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per això, la seva informació es conserva de forma molt segura i es tracta amb el màxim de delicadesa.

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, cada Participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporats a un fitxer titularitat d’Ilertravel per a tramitar la participació en el concurs i per a comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.

L'informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzats per a les següents finalitats:

-Única i exclusivament pel sorteig d’Instagram.

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a Ilertravel, qualsevol modificació d'aquests. Ilertravel S.L. es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a Ilertravel de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent direcció d'email info@ilertravel.es indicant, el motiu de la seva petició.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.

L'Autoritat de Control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

Per a més informació, pots consultar la política de privacitat d’Ilertravel a través del següent enllaç: https://www.ilertravel.es/info/16437/privacidad.php

10.  Canvis

Ilertravel es reserva el dret a modificar o ampliar aquestes bases promocionals en la mesura que no perjudiqui els drets del participants d’aquesta promoció.

11.  Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pogués plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases als jutjats i tribunals de la ciutat del participant.


Formulario de contacto

32-2 =