info@ilertravel.es | 973 60 37 37 esp cat
default-logo

1. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Ilertravel, el nom comercial de la qual és “Ilertravel,”, li ofereix aquest lloc web a condició que l’Usuari accepti de forma íntegra els termes i condicions generals continguts en el present apartat, constituint els mateixos el contingut del Contracte que mitjançant el present ús de la pàgina Web se subscriu entre el “Usuari” i “Ilertravel”. Es considerarà amb caràcter general que el fet que l’Usuari reservi un servei a través d’aquest lloc web constitueix per si mateix la seva acceptació de tots i cadascun dels termes i condicions generals que es consideraran automàticament incorporades en el contracte que se subscrigui específicament per a cada viatge reservat i confirmat, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix.

L’Usuari declara que és major d’edat (és a dir, té, almenys, 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest lloc web de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que comprèn i entén íntegrament. L’Usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització d’aquest lloc web que es produeixi per la seva acció de reserves qualsevol tipus de servei dels quals aquí s’ofereixen (no adquirirà en canvi cap responsabilitat ni conseqüència econòmica quan es limiti a sol·licitar informació).

L’Usuari així mateix declara que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització del mateix, és veritable, completa i precisa i es compromet a facilitar les dades que se sol·liciten com a imprescindibles a fi d’assegurar la serietat de les seves peticions d’informació o de reserves.

1.1.- organització de Ilertravel,
Ilertravel té el seu domicili social en C/ Ferrer i Busquets, 68 25230 Mollerusa a la província de LLEIDA,, CIF B25799180, té aquest lloc web en Internet amb la finalitat d’oferir a l’Usuari tot tipus d’informació sobre productes i serveis relacionats amb el turisme, oferint una gran gamma d’ofertes, destinacions turístiques i tot tipus d’opcions relacionats amb el món de l’oci i els viatges. Per aconseguir aquests objectius Ilertravel, aquesta constituïda com a agència de viatges majorista /detallista (G.C.1823) i té les corresponents autoritzacions administratives i legals per prestar els serveis de mediació en la venda de bitllets, reserves de places a tota classe de mitjans de transport, i allotjaments; la negociació i contractació amb els majoristes de “paquets turístics” o “viatges combinats”, així com la seva pròpia oferta de “paquets turístics” propis; l’emissió de bitllets; el lloguer de vehicles i qualsevol altre servei propi de les agències de viatges.

1.2.- procés de contractació
Aquest lloc web disposa de dos serveis de contractació diferenciats :

Serveis de Bitllets d’avió, reserves d’hotels i cotxes de lloguer a través del sistema de reserves de AMADEUS, el qual li sol·licita abans de poder fer qualsevol reserva en ferma un registre de les seves dades i de la seva targeta de crèdit. Totes les reserves fetes per aquest sistema són confirmades en línia (confirmació que Vostè rep mitjançant una clau), encara que no serà considerada cap reserva en ferma fins que nosaltres no ens posem en contacte amb vostè para reconfirmar la reserva i establir l’adreça i sistema de lliurament de la documentació de la seva reserva, i carregades automàticament en la targeta de crèdit que hagi facilitat. Posteriorment a aquesta confirmació li farem arribar els bitllets o bons de reserva, en 48 hores, a l’adreça per Vostè indicada com a lloc de lliurament de la documentació, excepte en el cas de reserves aèries emeses amb Bitllet Electrònic, en que el seu li indicarem el seu sistema d’ús i aplicació.

Altres serveis de viatges, ofertes, creuers, esquí, etc. etc. (Resta de servei del nostre lloc web), els quals són sol·licitats per Vostè mitjançant formulari i que nosaltres hem de confirmar-li posant-nos en contacte amb vostè amb el sistema que hagi triat : correu electrònic, telèfon o fax, i indicant-li tal confirmació de serveis, preus i sistema i dates del pagament dels serveis.

1.3.- serveis oferts per Ilertravel, i la legislació aplicable a cadascun d’ells

1.3.1.- Billetaje aeri nacional, i internacional:
Quan l’Usuari contracta l’emissió de bitllets tant nacionals com a internacionals a través d’aquest lloc web en Internet queda subjecte als termes i condicions generals específics de les companyies aèries titulars de tals vols, els quals, si són desconeguts per l’Usuari, podrà sol·licitar amb detall al nostre personal que atén aquest lloc web per correu electrònic o per telèfon.

1.3.2.- Reserves de places en hotels o qualsevol tipus d’allotjament turístic:
Quan l’Usuari contracta la reserva de places hoteleres a través d’aquest lloc web en Internet queda subjecte als termes i condicions generals específics de cada establiment hoteler o cadena hotelera tant en relació a garanties de pagament com quant a condicions de cancel·lació de la reserva, les quals, si són desconegudes per l’Usuari, podrà sol·licitar amb detall al nostre personal que atén aquest lloc web per correu electrònic o per telèfon.

La qualitat i serveis prestats per l’hotel contractat vindran determinats per la categoria turística oficial assignada amb el conseqüent control administratiu al que estan sotmesos els establiments hotelers als diferents països i territoris.

Les reserves efectuades per l’Usuari a través d’aquest lloc web són tramitades utilitzant els serveis de diferents CRS (“Central ReservationSystems” o Centrals de Reserves) i o GDS(“Global Distribution Systems” o Sistemes Globals de Distribució), els quals proveeixen de nombres o claus de confirmació de la reserva. Conseqüentment en el cas que a l’Usuari no se li faciliti el servei reservat ja sigui d’allotjament, de reserva de sala de convencions etc ., l’hotel assumirà les responsabilitats que es derivin de la no prestació del servei reservat, sense que “Ilertravel,” assumeixi responsabilitat alguna.

La responsabilitat de “Ilertravel,” enfront de l’Usuari per aquest servei es limita, única i exclusivament, al preu ofert en aquest lloc web en Internet una vegada la reserva efectuada per l’Usuari hagi estat confirmada expressament per escrit mitjançant correu electrònic enviat des de la nostra oficina internet.

1.3.3.- Reserves de cotxes de lloguer amb o sense conductor:
Quan l’Usuari contracta el lloguer d’un cotxe amb o sense conductor a través d’aquest lloc web en Internet queda subjecte als termes i condicions generals específics de les companyies propietàries de tals cotxes, les quals, si són desconegudes per l’Usuari, podrà sol·licitar amb detall al nostre personal que atén aquest lloc web per correu electrònic o per telèfon.

Les reserves de vehicles de lloguer efectuades per l’Usuari a través d’aquest lloc web són tramitades utilitzant els serveis de diferents CRS (“Central Reservation Systems” o Centrals de Reserves) i o GDS (“Global DistributionSystems”o Sistemes Globals de Distribució), els quals proveeixen de nombres o claus de confirmació de la reserva. Conseqüentment en el cas que a l’Usuari no se li faciliti el servei reservat, la companyia de lloguer de vehicles amb la qual hagi estat tramitada la reserva assumirà les responsabilitats que es derivin d’aquesta no prestació del servei reservat.

Les característiques del vehicle vénen determinades per la informació que les empreses de lloguer de vehicles faciliten a través dels GDS i CRS a Ilertravel, per tant en el cas que el vehicle que es lliuri a l’Usuari no es correspongui amb el detallat en la reserva efectuada pel mateix, serà la companyia de lloguer l’única responsable enfront de l’Usuari, sense que Ilertravel, assumeixi responsabilitat alguna en aquest supòsit.

La responsabilitat de Ilertravel, enfront de l’Usuari per aquest servei es limita, única i exclusivament, al preu ofert en aquest lloc web en Internet una vegada la reserva efectuada per l’Usuari hagi estat confirmada expressament per escrit mitjançant correu electrònic enviat des de la nostra oficina internet., sent la companyia de lloguer de cotxes amb o sense conductor la responsable única i exclusiva del servei contractat mitjançant la durada del mateix.

1.3.4.- Billetaje de transport ferroviari nacional i internacional:
Quan l’Usuari contracta l’emissió d’un bitllet de tren tant nacional com a internacional a través del lloc web en Internet “ilertravel.es” l’Usuari queda subjecte als termes i condicions generals específics de les companyies ferroviàries titulars de tals trajectes, les quals, si són desconegudes per l’Usuari, podrà sol·licitar amb detall al nostre personal que atén aquest lloc web per correu electrònic o per telèfon.

Les reserves de serveis de transport ferroviari efectuades per l’Usuari a través d’aquest lloc web són tramitades utilitzant els serveis de diferents CRS (“Central Reservation Systems”oCentrals de Reserves) i o GDS (“Global Distribution Systems” o Sistemes Globals de Distribució, els quals proveeixen de nombres o claus de confirmació de la reserva. Conseqüentment en el cas que a l’Usuari no se li faciliti el servei reservat, la companyia ferroviària assumirà les responsabilitats que es derivin de l’esmentada no prestació del servei reservat, sense que Ilertravel, assumeixi responsabilitat alguna en el supòsit a dalt esmentat.

La responsabilitat de Ilertravel, enfront de l’Usuari per aquest servei es limita, única i exclusivament, al preu ofert en aquest lloc web en Internet una vegada la reserva efectuada per l’Usuari hagi estat confirmada expressament per escrit mitjançant correu electrònic enviat des de la nostra oficina internet.

1.3.5.- Billetaje de transport marítim:
Quan l’Usuari contracta l’emissió d’un bitllet de transport marítim tant nacional com a internacional a través d’aquest lloc web en Internet queda subjecte als termes i condicions generals específics de les companyies navals que presten de tals trajectes, les quals, si són desconegudes per l’Usuari, podrà sol·licitar amb detall al nostre personal que atén aquest lloc web per correu electrònic o per telèfon.

Les reserves de serveis de transport marítim efectuades per l’Usuari a través de Ilertravel, són tramitades utilitzant els serveis de diferents CRS (“Central Reservation Systems” o Centrals de Reserves) i o GDS (“Global Distribution Systems” o Sistemes Globals de Distribució), els quals proveeixen de nombres o claus de confirmació de la reserva. Conseqüentment en el cas que a l’Usuari no se li faciliti el servei reservat, la companyia marítima assumirà les responsabilitats que es derivin de la no prestació del servei reservat, sense que Ilertravel, assumeixi responsabilitat alguna en el supòsit a dalt esmentat.

La responsabilitat de Ilertravel, enfront de l’Usuari es limita, única i exclusivament, al preu ofert en aquest lloc web en Internet, sent la companyia marítima la responsable enfront de l’Usuari del servei contractat, i de l’equipatge de l’Usuari, una vegada la reserva efectuada per l’Usuari hagi estat confirmada expressament per escrit mitjançant correu electrònic enviat des de la nostra oficina internet.

1.3.6.- Forma de pagament dels serveis contractats per l’Usuari:
L’Usuari podrà realitzar el pagament de les reserves contractades a través d’aquest lloc web mitjançant targeta de crèdit i transferència bancària; i, en el cas de les reserves d’allotjament que així ho requereixin i igualment en qualsevol altra reserva que permeti pagament directe en l’establiment (vehicle de lloguer, etc.) es podrà utilitzar qualsevol mitjà de pagament que aquests establiments acceptin.

1.3.7.- Lliurament de Bitllets:
Ilertravel, té subscrit un contracte de prestació de serveis amb diferents empreses transportistes per assegurar el lliurament de tots els bitllets contractats, bons de viatge i qualsevol altre tipus de document a l’adreça facilitada per l’Usuari en 2 dies laborables, sempre que sigui en territori nacional espanyol. Tot això sense perjudici de possibles retards ocasionats per casos de força major no imputables a la transportista o a Ilertravel.

1.4.- viatges combinats:

1.4.1.- Objecte:
Ilertravel ofereix a través d’aquest situat web en Internet ofereixes de “viatges combinats”,de tercers proveïdors o organitzadors, incloent en els mateixos serveis prèviament programats i oferts per un preu global, o projectats a instàncies del client també a un preu global. El contracte entre Ilertravel i l’Usuari d’un viatge combinat s’entendrà perfeccionat al moment en què se li lliurin els bons i/o bitllets corresponents als serveis del viatge contractat a l’Usuari, i aquest realitzi el pagament de la totalitat del preu. En aquest mateix moment es formalitzarà el contracte entre les parts. Cada Viatge Combinat ofert en aquest lloc web es regirà de forma general per les clàusules que a continuació es transcriuen, encara que cada viatge combinat concret es regirà per les seves condicions específiques i particulars que es detallaran de forma clara i precisa en el corresponent fullet del viatge. La regulació aplicable serà la següent: Llei 21/1995, de 6 de juliol, reguladora de viatges combinats (B.O.I. 7/7/95), que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 30/314/CEE, de 13 de juny de 1990, la Llei 7/1998 de 13 d’abril sobre Condicions Generals de la Contractació, i la Llei 26/1984 de 19 de Julio de Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com altres disposicions vigents.
El contracte de viatge ha de ser sempre exigit per l’Usuari i s’entendrà signat i acceptat per les parts quan nostra oficina internet ho enviï per correu electrònic a l’usuari al costat de la confirmació del viatge sol·licitat, i s’entendrà acceptat o bé per resposta expressa de l’usuari a l’indicat correu electrònic o simplement al moment en què l’Usuari efectuï el pagament del viatge contractat i objecte del contracte.

1.4.2.- Parteixes integrants dels viatges combinats oferts en aquest lloc web :
Cada viatge combinat s’organitza per un Tour Operador o Majorista que figura en la pròpia descripció del viatge combinat concret, que es denomina Organitzador. Aquest Organitzador pot procedir a la venda del viatge combinat directament o per mitjà d’un Detallista que en aquest cas serà Ilertravel. L’Usuari que compra un viatge combinat és el Contractant principal, i el Beneficiari la persona en que el seu nomeni el contractant adquireix el Viatge Combinat. És important ressaltar que tant el Contractant Principal com el Beneficiari poden cedir gratuïtament el viatge a una altra persona, que reuneixi les condicions, requerides per al mateix, havent de comunicar-ho per escrit a l’Organitzador o Detallista 15 dies abans de l’inici del viatge. En aquest supòsit el Cedent i Cessionari respondran solidàriament del pagament del preu i de les despeses que generi la cessió.

1.4.3.- Preu:
Els preus del viatge combinat són calculats sobre la base dels tipus de canvi, tarifes de transport, cost del carburant i taxes i impostos aplicables en la data de l’edició del programa / fullet o dels posteriors, que si escau, s’hagin fet públiques de forma impresa. Es podrà efectuar una revisió dels preus fixats per l’Organitzador per al viatge combinat, a l’alça o a la baixa, si existeix qualsevol variació del preu dels elements esmentats. Les variacions en el preu hauran de ser comunicades a l’Usuari, que ha contractat el viatge podent l’Usuari rescindir el contracte si la variació en el preu a l’alça supera el 15%, tot això sense penalització alguna per a l’Usuari. Els preus dels viatges combinats podran ser revisats a l’alça fins a un màxim de 20 dies abans a la data concertada per a la sortida del viatge combinat. Ilertravel, no podrà percebre més que el preu del viatge combinat, podent afegir un recàrrec per despeses de gestió.

1.4.4.- Serveis inclosos en els viatges combinats:
Els serveis inclosos en el preu de cada Viatge Combinat ofert en aquest lloc web vindran determinats en un fullet informatiu facilitat per l’Organitzador, que serà posat a la disposició de l’Usuari en format documental o mitjançant format electrònic en aquest lloc web. Cada fullet informatiu d’un viatge combinat o la informació continguda del mateix en aquest lloc web podrà recollir la següent informació, sense perjudici que en cada “viatge combinat” concret es determini de forma clara els serveis i característiques del viatge:
· Destinacions i mitjans de transport amb esment de les seves característiques i classe.
· Durada, itinerari, i calendari del viatge.
· Relació d’establiments d’allotjament, amb indicació del seu tipus, situació, categoria o nivell de comoditat i els seus principals característiques, així com la seva homologació i classificació turística en aquells països en els quals existeixi classificació oficial.
· El nombre de menjars que es vagin a servir.
· La informació d’índole sobre les condicions aplicables a les nacions dels Estats membres de la Unió Europea en matèria de passaports i visats, i les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada.
· Preu de Viatge Combinat i preu benvolgut de les excursions facultatives, l’import o el percentatge del preu que hagi de pagar-se en concepte de bestreta sobre el preu total i el calendari per al pagament de la part no coberta per la bestreta, les condicions de finançament que si escau s’ofereixin, els impostos indirectes (IVA, IGC) quan aquests siguin aplicables, i les taxes i impostos dels establiments hotelers.
· Si per a la realització del Viatge Combinat es necessita un nombre mínim d’inscripcions i, en tal cas, la data límit d’informació al consumidor en cas d’anul·lació.
· Nom i domicili de l’organitzador del Viatge Combinat així com, si escau, de la seva representació legal a Espanya.
· Així com tot allò que es faci constar expressament en el viatge combinat.

1.4.5.- Serveis exclosos del viatge combinat:
Qualsevol servei que no figuri expressament a l’apartat “el preu del viatge combinat inclou” o no consti específicament detallat en el fullet / programa del viatge combinat com a servei ofert pel mateix s’entendrà no inclòs en el preu del paquet vacacional.

1.4.6.- Forma de Pagament:
En el mateix acte d’inscripció d’un viatge combinat, l’Usuari haurà de dipositar un dipòsit de Garanti de Reserva de fins a un 40% de l’import global del viatge combinat. El pagament de la resta del preu estipulat s’haurà d’executar per l’Usuari contra el lliurament dels corresponents bitllets o bons de viatge. S’haurà d’executar el pagament del preu final contra el lliurament dels corresponents bons i/o bitllets 15 dies abans de la data de sortida del viatge si tots els serveis integrants del mateix han estat ja confirmats, o en cas contrari, al moment en què es confirmi la totalitat dels serveis del viatge en qüestió. El lliurament del Dipòsit de Garantia de reserva no pressuposa en cap cas la confirmació dels serveis reservats, sinó solament la seva petició, i es retornarà íntegrament a l’Usuari en cas que els serveis sol·licitats no hagin pogut ser confirmats.

1.4.7.- Resolució del contracte o cancel·lació del viatge:
Modificació del contracte:
L’Organitzador pot procedir a la modificació del viatge combinat perfeccionat mitjançant contracte, abans de la sortida, com a conseqüència d’una raó objectiva que afecti a un element essencial del contracte, havent de comunicar immediatament a l’Usuari l’esmentada modificació sense perjudici de l’establert en la clàusula 4.3 . L’Usuari haurà de contestar a la notificació fefaent en el termini de tres (3) dies, des de la recepció de la notificació, optant per una d’aquestes dues opcions:
(i) Resoldre el contracte sense penalització, o
(ii) La realització d’un viatge equivalent o superior; si fos inferior, tindria dret al reemborsament de la diferència del preu conformement al contracte.
Cancel·lació del viatge per l’Organitzador:
L’Usuari tindria dret a ser indemnitzat per l’organitzador del viatge en el supòsit de cancel·lació del mateix, posterior a la perfecció del contracte. mitjançant l’oferiment d’un viatge alternatiu de cost superior.
Excepcions a la responsabilitat:
(i) en els supòsit en què la cancel·lació es produeixi com a conseqüència que el nombre de persones inscrites per al viatge combinat sigui inferior, al contingent exigit en el fullet, Ilertravel, l’hi comunicarà a l’Usuari, per escrit, amb una antelació de 8 dies a la data de sortida no havent d’en aquest supòsit indemnitzar a l’Usuari per tal cancel·lació.
(ii) En els supòsits de força major entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
Cancel·lació del viatge per l’Usuari:
L’Usuari tindrà dret a la devolució de les quantitats pagades, però haurà d’indemnitzar a a l’organitzador del viatge en les següents quanties:
(i) Les despeses de gestió i anul·lació que s’haguessin produït
(ii) Amb penalització de 5%, 15% o el 25% de l’import total del viatge, incloses les quantitats pendents
(iii) En els viatges sotmesos a condicions econòmiques especials de contractació (avions, bucs…), les despeses d’anul·lació s’ajustaran als pactes amb la companyia que presti el servei determinat.
A més s’haurà d’abonar a Ilertravel, les despeses de Gestió i Cancel·lació que hagués tingut en els tramitis sobre el viatge.

1.4.8.- Prestació dels serveis inclosos en el viatge combinat:
L’Organitzador té l’obligació de facilitar als Usuaris la totalitat dels serveis contractats amb les condicions i característiques estipulades. Solament eximirà d’aquesta obligació la força major o la causa suficient, considerant causa suficient els supòsits en què l’Organitzador i Ilertravel, malgrat actuar amb la previsió i diligència degudes, no poden facilitar els serveis contractats per raons que no els siguin imputables. Si existís impossibilitat de prestar algun dels serveis en les condicions pactades, l’agència oferirà a l’Usuari la possibilitat d’optar pel reemborsament total de l’abonat o per la seva substitució per un altre de similars característiques quant a categoria o qualitat. Si d’aquesta substitució el servei resulta d’inferior categoria o qualitat, l’agència haurà de reemborsar aquesta diferència.

En el cas que després de la sortida del viatge l’Organitzador o Ilertravel, comprovi que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte, adoptarà les solucions adequades per a la continuació del viatge organitzat, sense suplement algun del preu per a l’Usuari, i si escau, abonarà a aquest últim l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades. Si l’Usuari continua el viatge amb les solucions donades per l’Organitzador es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes. Si les solucions adoptades per l’Organitzador i Ilertravel, fossin inviables o l’Usuari no les acceptés per motius raonables, s’haurà de facilitar a l’Usuari, sense suplement algun de preu, un mitjà de transport equivalent a l’utilitzat en el viatge per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que tots dos hagin convingut sense perjudici de la indemnització, que si escau procedeixi. En cas de reclamació Ilertravel, o si escau, l’Organitzador haurà d’obrar amb diligència per trobar les solucions adequades.

1.4.9.- Responsabilitats:
Els Organitzadors del viatge combinat o Ilertravel, respondran enfront de l’Usuari, en el seu respectiu àmbit de gestió, de l’incompliment de les obligacions derivades del contracte, així com dels danys soferts per l’Usuari, com a conseqüència de la no execució o execució deficient del contracte.
Aquesta responsabilitat cessarà quan:
(i) els incompliments s’hagin de l’Usuari o a un tercer,
(ii) quan tinguin caràcter impredictible o insuperable, o
(iii) es deguin a força major.

1.4.10.- Reclamacions i consultes:
Ilertravel, posa a la disposició de l’Usuari la següent adreça electrònica: info@ilertravel.es a fi que l’Usuari pugui exposar les seves queixes, consultes o reclamacions a Ilertravel, comprometent-nos a respondre-li en la major brevetat possible i a trobar una solució abans dels 60 dies des de l’inici del tràmit.

1.4.11.- Legislació i Jurisdicció aplicable:
Legislació: Aquestes condicions generals i el contracte que se subscrigui entre les parts es regirà i interpretarà conforme a les normes de Dret Español.
Jurisdicció:Les parts acorden expressament sotmetre’s en tot litigi o discrepància relativa a l’existència, validesa, interpretació, abast, contingut, execució, suspensió o resolució del contracte de viatge combinat als Jutjats i Tribunals de Lleida, Espanya.

 

0